جهت تبدیل شفت "3 به "6 به طول 18 سانتی متر و دارای بست نگه دارنده در یک طرف می باشد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.