در دو نوع استیل و آلومینیوم می باشد.که در نوع استیل برای سایزهای "2/5 , "3 با لقمه های آلومینیومی و کائوچویی با تیوپ مرکزی قابل ارائه است .

برای نوع آلومینیومی در سایزهای "2 , "3 , "6 و تعداد 3 , 5 , 6 و 12 ردیف شیار (تمام تیوپ های داخل شیار ها ایتالیائی) قابل ارائه می باشد


Subscribe

Be the first to know about the new templates.