تمام قطعات برای جلوگیری از خوردگی و له شدگی از استیل و یا دارای روکش های کروم می باشد

قسمت داخلی کاملا سخت کاری شده است .


Subscribe

Be the first to know about the new templates.