جهت تخلیه الکتریسیته ساکن روی جنس از این سیستم استفاده می شود. که شامل دو قسمت ترانس و پروب می باشد.

ترانس های آنتی استاتیک در دو نوع 5/5 کیلو ولت و 7/5 کیلو ولت و پروب ها در طول های مختلف ، متناسب با عرض کار استفاده دارند.


دانلود کاتالوگ

Subscribe

Be the first to know about the new templates.