اندازه گیری میزان الکتریسیته ساکن ( استاتیک ) توسط استاتیک متر مقدور بوده که به صورت پرتابل ( بی سیم ) مورد استفده قرار می گیرد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.