برای اندازه گیری دقیق و ثابت نگه داشتن کشش محصول در حال حرکت و همچنین ارتقا کیفیت و بهره وری تولید یک ضرورت محسوب می شود.

ترمز های مغناطیسی مناسب برای واحدهای تولید سلفون و چاپ ، مواد غذایی و...

تمام محیط های بهداشتی عاری از گرد و غبار و بدون گازهای گلخانه ای طراحی شده است.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.