مناسب برای ماشین های چاپ فلکسو و تولید سلفون و نایلون در سایزهای 200 الی 1200 میلیمتر


Subscribe

Be the first to know about the new templates.